Academische opleidingsscholen

We hebben drie Academische Opleidingsscholen (AOS). Het gaat om drie clusters van scholen en lerarenopleidingen:

 • AOS West-Brabant
 • AOS Midden-Brabant
 • AOS Oost-Brabant

In een academische opleidingsschool wordt 40% van het curriculum van de lerarenopleiding uitgevoerd. Je kunt hierdoor op alle scholen terecht voor stages. Op iedere school werken gecertificeerde opleidingsdocenten en begeleiders (schoolpracticumdocenten). Ook doen docenten onderzoek naar de lespraktijk van hun eigen school. Een academische opleidingsschool richt zich dus op professionalisering van toekomstige en huidige docenten.

 

De AOS West-Brabant is een samenwerkingsverband tussen zes scholengroepen voor voortgezet onderwijs, twee hogescholen en een universiteit. Wij bieden studenten die voor leraar studeren een hoogwaardig aanbod aan leeromgevingen. AOS West-Brabant draagt ook bij aan praktijkrelevant onderzoek. Door studenten, docenten en lerarenopleiders. De (aankomende) docent ontwikkelt zich doorlopend: met en van elkaar leren! AOS-West-Brabant presenteert zich op http://aoswestbrabant.nl  

De aangesloten scholengroepen vo zijn:

Voor de opleidingen in het tweedegraads gebied werkt de AOS West-Brabant samen met:

Voor opleidingen in het eerstegraads gebied werken we samen met:

 

Ons Middelbaar Onderwijs

De AOS West–Brabant is een van de academische opleidingsscholen binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). 

“De uitdagingen waar we in het onderwijs voor staan, zijn te complex om in je eentje op te lossen. Goede nieuwe oplossingen worden door teams bedacht. Dat is de prachtige kans die de AOS ons biedt: het brengt ons bij elkaar, waardoor we samen kunnen leren en ontwikkelen.” (Johan Struik, FLOT)

Academische Opleidingsschool Oost-Brabant is een van de AOS’en van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Een aantal uitgangspunten, organisatorische en communicatieve aspecten delen deze AOS’en met elkaar. Toch heeft iedere AOS zijn eigen gezicht en zijn eigen regionaal bepaald partnerschap met lerarenopleidingen. 

De samenwerkende scholen zijn: 

 • Fioretti College (Veghel)
 • Eckartcollege (Eindhoven)
 • Maaslandcollege (Oss)
 • OMO scholengroep Helmond (Helmond)
 • Merletcollege (Cuijk)
 • Elzendaalcollege (Boxmeer)
 • Zwijsen College (Veghel)

In de AOS Oost-Brabant werken vier lerarenopleidingen intensief samen met de scholen.

 • Eindhoven School of Education van de TU/e
 • Radboud Docenten Academie van de Radboud Universiteit
 • Fontys Lerarenopleiding Tilburg
 • ILS HAN 

De deelnemende scholen werken alle volgens dezelfde uitgangspunten met betrekking tot opleiden en onderzoek. Deze uitgangspunten krijgen vorm in een uitvoeringspraktijk die past binnen de eigen context van elke school. We spreken in dit verband ook wel van het principe van convergentie (de gedeelde uitgangspunten) en divergentie (contextspecifieketoepassing). AOS Oost ontwikkelt zich met succes tot een samenwerkingsverband dat opleiden verbindt met schoolonderzoek en met doorlopende professionalisering. 
 
“De AOS-Oost stelt zich ten doel de kwaliteit van leraren in de initiële en de post-initiële fase te verstevigen door middel van een voortdurende integratie van persoon, theorie en praktijk. Onderzoek op en naar de werkplek is een belangrijk fundament van de AOS, Het geeft docenten de basis om hun handelen in de dagelijkse praktijk weloverwogen vorm te geven.” Corry Kocken

Contactpersonen
Corry Kocken, coördinator AOS Oost-Brabant
Ad Machielse, penvoerder AOS Oost-Brabant

De Academische Opleidingsschool Midden-Brabant bestaat uit twee substructuren, namelijk AOS-Tilburg en AOS-Den Bosch. 

Aan AOS-Tilburg nemen de volgende scholen deel: 

 • 2College  
 • St-Odulphuslyceum 
 • Mill Hill College 
 • De Nieuwste School 
 • Theresia Lyceum 

Aan AOS-Den Bosch nemen deze scholen deel: 

 • Rodenborch-College 
 • Maurick College 
 • Jeroen Bosch College 
 • Bossche Vakschool/Duhamel 
 • Sint-Janslyceum 
 • Jacob-Roelandslyceum 
 • Baanderherencollege 
 • Bossche Vakschool/Van Maerlant 
 • Gymnasium Beekvliet 

Voor de opleidingen werkt de AOS Midden-Brabant samen met:

 • Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) 
 • Universitaire lerarenopleiding Tilburg (ULT)

De betrokken scholen werken allemaal volgens dezelfde uitgangspunten aan de gezamenlijke doelen van de AOS: opleiden van studenten, schoolgebonden onderzoek, doorlopende professionalisering en schoolontwikkeling.

De AOS krijgt vorm binnen de context van de eigen school en in afstemming met alle betrokkenen. De context van iedere school is anders. Dit betekent dat we werken vanuit ‘convergentie’. Hiermee wordt bedoeld dat we dezelfde uitgangspunten delen. Met divergentie bedoelen we dat de toepassing van opleiden, onderzoek en professionalisering in verschillende contexten plaatsvindt. 

AOS-Midden-Brabant was een van de eerste opleidingsscholen. In 2001 is er een begin gemaakt met de samenwerking met Fontys in het OMO-Fontysproject. Onze AOS heeft zich voortdurend verder ontwikkeld. 

Contactpersonen
Thea Prinsen, coördinator AOS Midden-Brabant 
Marjo van IJzendoorn, penvoerder AOS-Tilburg
Delianne Hoekstra, penvoerder AOS-Den Bosch